Supervisors
Junchi Yan 严骏驰
Founder & Director
Current (co-)supervised Members
Ph.D Student
Tianshu Yu 于天舒
Arizona State University, 2017-
发表一作论文 CVPR'18, ECCV'18, NIPS'18
Weichang Wu 吴伟昌
Shanghai Jiao Tong University, 2013-
发表一作论文 KDD'18, 银联研究院实习
Zhe Ren 任哲
Shanghai Jiao Tong University, 2014-
发表一作 AAAI'17, JHU CSC, 腾讯AI Lab实习
Xue Yang 杨学
Shanghai Jiao Tong University, 2019-
发表一作 IEEE Trans. Remote Sensing
Bei Liu 刘贝
Shanghai Jiao Tong University, 2019-
Chang Liu 刘畅(ACM班直博)
Shanghai Jiao Tong University, 2019-
Master Student
Gang Wang 王刚
Shanghai Jiao Tong University, 2017-
匠运科技/蚂蚁金服实习
Qi Jiang 姜奇
Shanghai Jiao Tong University, 2017-
Qiaoyu Zhang 张乔宇
Shanghai Jiao Tong University, 2017-
深圳腾讯实习
Yinchu Wu 吴寅初
Shanghai Jiao Tong University, 2018-
北京YI+/腾讯实习
Xiaoxin Wang 王晓星
Shanghai Jiao Tong University, 2018-
北京YI+实习
Mufan Li 李沐凡
East China Normal University, 2018-
边界智能/稳博资管实习
Liangliang Shi 史良良
East China Normal University, 2017-
明寰科技实习
Tianze Rong 戎天泽
East China Normal University, 2017-
证通股份实习
Jianchao Zhu 诸建超
East China Normal University, 2017-
精锐视觉/银联实习
Dong Cheng 程栋
East China Normal University, 2017-
精锐视觉/银联实习
Xinbo Du 杜星波
East China Normal University, 2017-
银联研究院实习
Haikuan Du 杜海宽
Donghua University, 2017-
Undergraduate Student
Jiale Lin 林佳乐
East China Normal University, 2015-2019
毕业去向:交大直研
Yijun Wang 汪贻俊
East China Normal University, 2015-2019
毕业去向:交大直研
Peizhong Hou 侯培中
Shanghai Jiao Tong University, 2015-2019
Zixin Zhang 张子新
East China Normal University, 2015-2019
毕业去向:华师大直研
Zhexi Zhang 张哲熙
Shanghai Jiao Tong University, 2015-19
毕业去向:交大直研
Runzhong Wang 汪润中
Shanghai Jiao Tong University, 2015-19
毕业去向:交大直博
Lei Wang 王磊
Shanghai Jiao Tong University, 2015-19
毕业去向:交大直研(管院金融科技)
Hao Zhang 张浩
Shanghai Jiao Tong University, 2015-2019
毕业去向:交大直研(信安)
Hao Xiong 熊昊
Shanghai Jiao Tong University, 2015-
毕业去向:交大直研(信安)
Tianzhe Wang 王天哲 (ACM班)
Shanghai Jiao Tong University, 2016-
毕业去向:
Yuxuan Duan 段宇轩 (ACM班)
Shanghai Jiao Tong University, 2016-
毕业去向:
Zetian Jiang 蒋泽天 (ACM班)
Shanghai Jiao Tong University, 2016-
毕业去向:
Kaiwen Zha 查凯文
Shanghai Jiao Tong University, 2016-
毕业去向:
Han Xue 薛寒
Shanghai Jiao Tong University, 2016-
毕业去向:
Xiangyu Chen 陈翔宇
Shanghai Jiao Tong University, 2015-
毕业去向:Cornell University
Tianqi Zhang 张天启
Shanghai Jiao Tong University, 2015-
毕业去向:交大直研
Alumni
Intern & Vendor
Chao Chen 陈超
Tongji University, 2016-2017
发表一作AAAI'17, IJCAI'16, 二作NIPS'17, ICML'16
去向:PhD. Candidate CMU CS
Dixin Luo 罗迪新 (女)
Shanghai Jiao Tong University, 2016
去向:Post-doc. University of Toronto
Yuanyuan Ding 丁园园 (女)
University of CAS, 2017
去向:IBM Research - China
Shengnan Zhu 祝胜男 (女)
Shanghai Jiao Tong University, 2017
去向:IBM Research - China
Zhao Yang 杨昭 (本科生)
Shanghai Jiao Tong University, 2017
去向:SJTU EE Graduate Program
Weipeng Zhang 张卫鹏
Shanghai Jiao Tong University, 2015
去向:IBM Research - China
Ph.D
Shuai Xiao 肖帅
Shanghai Jiao Tong University, 2013-2018
发表一作论文 AAAI'18, NIPS'17, AAAI'17, IJCAI'16
毕业去向:蚂蚁金服-阿里星
Master
Xin Liu 刘鑫
East China Normal University, 2015-2017
一作AAAI'17, 二作IJCAI'18, EMC,SAP实习
毕业去向:网易游戏AI
Ao Zhang 张翱
East China Normal University, 2015-2017
发表一作AAAI'18, 阿里iDST实习
毕业去向:阿里iDST
Wenjie Zhang 张文杰
East China Normal University, 2015-2017
发表一作ICMR'18, 格灵深瞳,腾讯实习
毕业去向:腾讯研发
Yuanda Hu 胡源达
East China Normal University, 2016-2019
IBM中国研究院实习
毕业去向:同济读博
Jiacheng Xu 徐嘉城
East China Normal University, 2016-2019
IBM/边界智能实习, 开放学术精准画像大赛10/400
毕业去向:边界智能
Undergraduate
Yilin Yang 杨伊林
East China Normal University, 2013-2017
毕业去向:CS PhD. Oregon State Univ.
Yueyue Wang 王悦悦 (女)
East China Normal University, 2013-2017
毕业去向:微软上海研发
Xinyao Shen 沈心瑶 (女)
East China Normal University, 2015-2019
毕业去向:复旦直研
Yiyuan Wang 王译苑 (女)
East China Normal University, 2015-2019
毕业去向:谷歌北京研发